1. Ting-Fu Chen#, Yu-Chuan Chang#, Yi Hsiao#, Ko-Han Lee#, Yu-Chun Hsiao, Yu-Hsiang Lin, Yi-Chin Ethan Tu, Hsuan-Cheng Huang, Chien-Yu Chen*, and Hsueh-Fen Juan*, DockCoV2: a drug database against SARS-CoV-2, Nucleic Acids Research, 49(D1):D1152-D1159, 2020.